Zaccini underwear

Winkelwagen - € 0,00

You have no items in your shopping cart.

 

Gebruik is acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden

Door de website www.zaccini.com (hierna:“Site”) te bezoeken en/of gebruik te maken van de Site, verklaar je je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door.

Informatie en beperking van aansprakelijkheid

Deze Site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. De ZACCINI Webshop zal zich inspannen om juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden op de Site, maar geeft geen garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is. De informatie op de Site is slechts een bron van algemene informatie en dient bijvoorbeeld niet als een advies. De ZACCINI Webshop is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden van de informatie op de site. De ZACCINI Webshop behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing te allen tijde aanpassingen, verbeteringen en wijzigingen aan te brengen in de informatie.

De ZACCINI Webshop geeft geen enkele garantie voor het juist functioneren van de Site. De ZACCINI Webshop is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou ontstaan als gevolg van jouw toegang of gebruik of onmogelijkheid van toegang of gebruik van de Site of jouw afhankelijkheid van informatie op de site, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de ZACCINI Webshop. Het gebruik van (informatie op) de Site geschiedt volledig voor risico van de gebruiker. De ZACCINI Webshop is voorts niet aansprakelijk voor schade welke het directe en/of indirecte gevolg is van het gebruik van elektronische middelen waarvan bij communicatie gebruik wordt gemaakt en/of via welke middelen communicatie plaatsvindt, zoals, maar niet beperkt tot, schade die het gevolg is van virussen, storingen en/of vertragingen van elektronische communicatie, interceptie en/of manipulatie en elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor de elektronische communicatie.

De Site kan links naar websites van derden bevatten. De ZACCINI Webshop is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van websites die een link bevatten naar de Site en websites waarnaar de Site een link bevat. Het privacyreglement op de Site is niet van toepassing op enige andere website dan de Site.

Gebruik en intellectuele eigendomsrechten

De Site en de informatie op de Site (de daarop voorkomende materialen daarin begrepen) zijn beschermd op grond van het auteursrecht, het naburig recht, het merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en ongeautoriseerd gebruik daarvan is onrechtmatig en strafbaar.

ZACCINI Webshop verleent je uitsluitend toestemming om (de informatie op) de Site te lezen, te zien, te beluisteren en kopieën daarvan te maken voor jouw eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik door het printen of opslaan daarvan. Het creëren van links, hypertext links en/of deeplinks tussen de Site en een externe website is toegestaan, mits dit in overstemming is met algemene fatsoensnormen, het recht, de openbare orde en/of de goede zeden. De ZACCINI Webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om te allen tijde maatregelen te nemen tegen het linken naar de Site indien ZACCINI Webshop van mening is dat de betreffende link de reputatie van de ZACCINI Webshop of de Site schaadt of anderszins nadeel toebrengt aan ZACCINI Webshop en/of de Site. Je stemt ermee in dat je op eerste verzoek van de ZACCINI Webshop een link naar de Site per direct zult verwijderen.

De Site dient normaal gebruikt te worden. Het is niet toegestaan de Site zo te gebruiken dat hiermee (i) het gebruik van andere internetgebruikers wordt gehinderd of (ii) het functioneren van de Site kan worden belemmerd of beschadigd of (iii) de informatie op de Site of onderliggende software kan worden aangetast. Het is verboden om materiaal te (doen) plaatsen op de Site welke naar het oordeel van de ZACCINI Webshop als wederrechtelijk, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of op andere manier als illegaal beschouwd kan worden. Indien de Site wordt bezocht van buiten Nederland, ben je verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale regelgeving.

In het geval je gevraagd of ongevraagd ideeën en/of materialen, zoals teksten, composities, geluids- of beeldopnamen, informatie of andersoortige communicatie plaatst op de Site of per e-mail of anderszins naar de ZACCINI Webshop, dan is de ZACCINI Webshop gerechtigd om deze ideeën en materialen zonder enig voorbehoud en kosteloos te gebruiken en/of commercieel te exploiteren en je zult gehouden zijn om alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot deze ideeën en materialen, thans reeds of in de toekomst bestaand, zoals het recht om deze ideeën en materialen op welke wijze en in welke vorm en waar dan ook ter wereld en met welk doel dan ook openbaar te maken en te reproduceren, volledig kosteloos aan ZACCINI Webshop over te dragen. ZACCINI Webshop zal niet gehouden zijn om enige vertrouwelijkheid in acht te nemen in verband met bedoelde ideeën en materialen. Je vrijwaart de ZACCINI Webshop van en zult de ZACCINI Webshop schadeloos dienen te stellen voor iedere aanspraak, vordering en handeling van derden jegens de ZACCINI Webshop verband houdende met het gebruik en/of de exploitatie van deze ideeën en materialen door of vanwege de ZACCINI Webshop in het geval dit gebruik of deze exploitatie een inbreuk maakt op enig (intellectueel) eigendomsrecht van derden, dan wel anderszins in strijd is met de wet.

Als je één van de gebruiksvoorwaarden als hierin opgenomen schendt, behoudt ZACCINI Webshop zich het recht voor om jouw recht om de Site te gebruiken onmiddellijk in te trekken, met uitdrukkelijk voorbehoud van haar overige rechten.

Persoonsgegevens

Alle gegevens in verband met jouw persoon, die je via de site verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met het privacyreglement op de Site.

Nietigheid

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of anderszins niet geldig is, dan tast zulks de geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen partijen de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de inhoud en bedoeling van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen in verband met deze gebruiksvoorwaarden zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.